Regulamin wydarzenia

„LoveLasy budzą Bobry”
Bieg i Marsz Nordic Walking w formule 6 godzinnej

I. ORGANIZATOR.

 1. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie ZABIEGANI MIELEC z siedzibą w Mielcu przy ul. Racławickiej 9, NIP 8172182149 (dalej „Organizator”).
 2. Partnerem technicznym wydarzenia jest MOSiR Mielec.
 3. Dyrektor zawodów: Ryszard Kętrzyński tel. 512 505 419, e-mail: naczelny@bieglovelas.pl
 4. Koordynatorzy biegu i marszu nordic walking:
 • Szymon Sankowski, tel. 508 432 867, e-mail: chorazy@bieglovelas.pl
 • Adam Bochenek, tel. 605 242 777, e-mail: abochenek@mosir.mielec.pl

II. CEL IMPREZY.

 • popularyzacja i promocja biegów w Podkarpaciu,
 • popularyzacja i promocja biegania oraz marszu nordic walking jako aktywnego spędzania czasu,
 • popularyzacja i promocja ścieżek biegowych Powiatu Mieleckiego,
 • popularyzacja walorów przyrodniczych i turystycznych Powiatu Mieleckiego,
 • promocja regionu Podkarpacie,
 • promocja Gminy i Powiatu Mielec,
 • popularyzacja turystyki,
 • popularyzacja zdrowego trybu życia.

III. TERMIN I MIEJSCE.

 1. Wydarzenie odbędzie się 6 kwietnia 2024 roku
 2. Miejsce rywalizacji: tereny leśne Nadleśnictwa Mielec
 3. Baza i biuro zawodów będą miały miejsce w PZPSW Mielec przy ul. Królowej Jadwigi 1
 4. Start wydarzenia nastąpi o godz. 12:00.
 5. Koniec rywalizacji nastąpi o godzinie 18:00

IV. UCZESTNICTWO (warunki i opłaty).

 1. W Biegach prawo startu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia lub 16 rok życia za pisemnym pozwoleniem opiekunów prawnych.
 2. Wydarzenie ma charakter otwarty, tzn. uczestniczyć w nim mogą osoby zrzeszone w klubach sportowych jak i amatorzy.
 3. Liczbę zawodników w biegu ustala się na 200 osób. Liczbę zawodników w marszu nordic walking ustala się na 100 osób.
 4. Organizator zastrzega sobie zwiększenie limitu uczestników.
 5. Zgłoszenia należy dokonać poprzez specjalny formularz rejestracyjny udostępniony na stronie www.bieglovelas.pl. Zapisy potrwają do godziny 23:59 w dniu 31 marca 2024 roku lub do wyczerpania opłaconych miejsc.
 6. Opłaty startowe:
 • Bieg – 60 zł. do 31 marca 2024 i 80 zł w dniu zawodów jeśli będą dostępne miejsca na liście startowej
 • Marsz nordic walking – 50 zł. do 31 marca 2024 i 70 zł w dniu zawodów jeśli będą dostępne miejsca na liście startowej.
 • Opłatę startową należy uiścić nie później niż 3 dni po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i nie później niż do 31 marca 2024 roku.
 1. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 2. W dniu zawodów każdy zawodnik obowiązany jest do osobistego odbioru pakietu startowego w biurze zawodów. Tam też składa oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność.

V. PROGRAM.

Szczegółowy program zawodów zostanie podany w osobnym komunikacie technicznym.

VI. TRASA I START.

 1. Bieg odbędzie się w formie 6 godzinnej.
 2. Trasa będzie poprowadzona po pętli o długości ok 5 kilometrów.
 3. Trasa będzie oznakowana.
 4. Szczegółowy i ostateczny przebieg trasy zostanie opublikowany w formie mapy poglądowej.
 5. Organizator zastrzega możliwość zmiany przebiegu trasy w dowolnym terminie. 
 6. Dystans podany jest w przybliżeniu ze względu na możliwe błędy pomiarowe urządzeń GPS.

VII. LIMITY CZASOWE I ZASADY.

Limity czasowe oraz liczba zawodników, która może wziąć udział w zawodach:

 1. Bieg posiada formę biegu 6 godzinnego – czyli aby zostać sklasyfikowanym należy przebiec minimum 2 okrążenia w czasie 6h.
 2. Marsz nordic walking posiada formę marszu 6 godzinnego – czyli aby zostać sklasyfikowanym należy przejść minimum 1 okrążenie w czasie 6h.
 3. Wygrywa ten kto w danym biegu pokona największą ilość CAŁYCH PĘTLI. W przypadku gdy więcej zawodników pokona taką samą ilość pętli zwycięża ten, który zrobi to w krótszym czasie. Zawodnicy będą wypuszczani na trasę o równych godzinach począwszy od 12:00 do 17:00. Zawodnicy już biegnący/maszerujący zostaną wpuszczeni na ostatnią pętlę nie później niż o 17:30

VIII. LIMITY UCZESTNIKÓW.

 • Bieg – 200 osób
 • Marsz Nordic Walking – 100 osób.
 • Limity miejsc na danym dystansie zostaną wyczerpane z chwilą uiszczenia przez zawodników opłat oraz zaksięgowania ich na koncie Organizatora.
 • Organizator poza wyznaczonymi limitami miejsc zastrzega sobie do własnej dyspozycji 25 dodatkowych miejsc startowych.

IX. PUNKTY ŻYWIENIOWE I ODŻYWIANIE NA TRASIE.

Na pętli znajdować będzie się tylko jeden punkt odżywczy zlokalizowany w strefie start/meta. Obowiązkiem jest posiadanie własnych kubków składanych (bidonów lub innych naczyń) wielokrotnego użytku.

X. KLASYFIKACJE I NAGRODY.

 1. Prowadzona będzie klasyfikacja open kobiet i mężczyzn oraz z podziałem na kategorie wiekowe.
  Kategorie wiekowe kobiet: K20 (-29), K30 (30-39), K40 (40-49), K50 (50-59), K60 (60+)
  Kategorie wiekowe mężczyzn: M20 (-29), M30 (30-39), M40 (40-49), M50 (50-59), M60 (60+)
 2. Każdy z zawodników biegu, który ukończy minimum dwie pętle (10 km) otrzyma pamiątkowy medal.
 3. Każdy z zawodników marszu nordic walking, który ukończy minimum jedną pętle (5 km) otrzyma pamiątkowy medal.
 4. Pierwsze osoby w klasyfikacjach open oraz wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki.
 5. Pierwsza trójka w klasyfikacji kobiet i mężczyzn otrzyma nagrody od sponsorów biegu.
 6. Organizator zastrzega sobie ufundowanie dodatkowych nagród.
 7. Organizator przewiduje wypłacenie nagrody finansowej dla pierwszych Pań i Panów w klasyfikacji open. Wysokość nagrody zostanie określona w odrębnym komunikacie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Lubimy gdy w naszych biegach biorą udział zawodnicy z czworonożnymi towarzyszami. Tak, można startować z pieskami.
 2. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników biegu.
 3. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu wydarzenia osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg wydarzenia lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 4. Nierespektowanie Regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 5. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędną opiekę medyczną w trakcie biegu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z imprezy lub dnf, osoby, której stan zdrowia według Organizatora jest wątpliwy i dalszy bieg mógłby przynieść szkody zawodnikowi.
 7. Każdy z zawodników porusza się o własnych siłach.
 8. Jakiekolwiek niedopuszczalne słownictwo skierowane do wolontariuszy, kłótnie z nimi będą zgłoszone do Organizatora i mogą grozić dyskwalifikacją oraz brakiem możliwości startu w innych naszych biegach. Wolontariuszy szanujemy!!!
 9. Każdy z zawodników jest zobowiązany do pomocy drugiemu zawodnikowi, jeżeli jest on w niebezpieczeństwie zagrożenia zdrowia i życia.
 10. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich tylko i wyłącznie na punktach kontrolnych/ żywieniowych.
 11. Pomoc osób trzecich poza punktami kontrolnymi/żywieniowymi grozi dyskwalifikacją zawodnika.
 12. Jeżeli zawodnik nie jest w stanie kontynuować biegu zgłasza to albo na punkcie kontrolnym, lub telefonicznie Organizatorowi. Jeżeli zawodnik nie zgłosi zejścia z trasy i z tego powodu zostanie wszczęta akcja poszukiwawcza/ratunkowa– zawodnik zostanie obciążony kosztami akcji.
 13. Na terenie zawodów uczestnicy będą mogli skorzystać z przebieralni oraz sanitariatów.
 14. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 15. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu tj. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym), do wykorzystania do promocji i organizacji biegu, udostępniania sponsorom oraz partnerom biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie biegu z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
 17. Reklamacje przyjmujemy drogą elektroniczną pod adresem bardzo@zabiegani.mielec.pl oraz tradycyjną pocztą pod adresem Stowarzyszenie ZABIEGANI MIELEC, ul. Racławicka 9, 39-300 Mielec. Reklamacje rozpatrywane są do 14 dni od daty złożenia. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres, powód reklamacji, numer telefonu oraz adres e-mail. Informacja o statusie reklamacji zostanie wysłana w formie wiadomości SMS, natomiast odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany w piśmie reklamacyjnym.

XI. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW.

 • udział w rywalizacji,
 • napoje i lekkie posiłki na punkcie odżywczym,
 • posiłek regeneracyjny po biegu,
 • numer startowy,
 • pomiar czasu,
 • pamiątkowy medal
 • trofea dla najlepszych zawodniczek i zawodników na każdej z tras,

ŚMIECENIE NA TRASIE JEST NIEDOPUSZCZALNE 
I RÓWNOZNACZNE Z DYSKWALIFIKACJĄ

FB