Regulamin WIOSNA 2021

wiosennej edycji wydarzenia Bieg Love’Las
Love’Las 2021, Bardzo Love’Las 2021, Żart Chorążego 2021
oraz Jaśnie Pana Nordic Dyszka

Uwaga!!!

Podczas imprezy biegowej będą przestrzegane wszelkie limity, środki bezpieczeństwa i obostrzenia, wprowadzone w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w zakresie obowiązującym w dniu imprezy.  W związku z powyższym możliwe jest np. wprowadzenie stref czasowych i puszczanie zawodników na trasę biegu w mniejszych grupach.
W przypadku braku możliwości zorganizowania w/w imprezy dopuszczamy możliwość zmiany terminu. Nie bierzemy pod uwagę możliwości zorganizowania biegów w formule wirtualnej. W związku z dynamiczną sytuacją, szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych zmian i rozwiązań szczególnych będą udostępniane
w stosownym terminie.

I. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Zabiegani Mielec
Kontakt: e-mail: naczelny@bieglovelas.pl tel. 512 505 419
Osoba odpowiedzialna: Ryszard Kętrzyński 

II. CEL
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Promocja mieleckich lasów jako przyjaznych dla biegaczy i turystów.
4. Promocja Nadleśnictwa Mielec.
5. Promocja Województwa Podkarpackiego, Powiatu Mieleckiego, Miasta Mielec

III. TERMIN I MIEJSCE
Wydarzenie odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2021 r. na terenie Nadleśnictwa Mielec.

IV. TRASA BIEGU
1. Długość trasy:
– Bardzo Love’Las – ok. 50 km,
– Love’Las – ok. 25 km,
– Żart Chorążego oraz Jaśnie Pana Nordic Dyszka – ok. 10 km,
2. Lokalizacja strefy „start/meta” uzależniona będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej i zostanie podana do wiadomości uczestników w osobnym komunikacie. Poszczególne grupy wyruszą na trasy odpowiednio:
– Bardzo Love’Las – o godzinie 7:00,
– Love’Las – o godzinie 10:20,
– Żart Chorążego – o godzinie 10:00,
– Jaśnie Pana Nordic Dyszka – o godzinie 10:05.
3. Kierunki oznaczone będą chorągiewkami na słupkach oraz w razie potrzeby strzałkami wydrukowanymi na kartkach formatu A4.
4. Biegi odbędą się bez względu na pogodę. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych lub burz Organizator może przesunąć godzinę startu lub zmienić przebieg trasy. 

V. LIMIT CZASU
1. Uczestników obowiązują limity czasu wynoszące:
– Bardzo Love’Las – 400 minut od startu,
– Love’Las – 200 minut od startu,
– Żart Chorążego – 100 minut od startu,
– Jaśnie Pana Nordic Dyszka – 120 minut od startu.
2. Zejście z trasy należy bezwzględnie zgłosić telefonicznie do organizatora pod nr tel. 512 505 419.

VI. PUNKTY Z NAPOJAMI I KONTROLNE
1. Na trasach BLL50+ oraz LL25+ będą punkty z napojami i przekąskami.
– Love’Las 25 – 11 km, 18 km,
– Bardzo Love’Las 50 – 11 km, 18 km, 31 km, 45 km.
2. Na trasie mogą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Ominięcie któregokolwiek będzie skutkowało błędnym pomiarem w statystykach.

Na punktach nie będzie kubków na napoje.

VII. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA
Każdy uczestnik na trasie zobowiązany jest posiadać: 

  • trwale przymocowany numer startowy w widocznym miejscu, 
  • chip do pomiaru czasu dostarczony przez organizatora,
  • własny kubek na napoje lub bidon o pojemności nie mniejszej niż 250 ml,
  • sprawny telefon komórkowy o numerze telefonu podanym organizatorom podczas rejestracji z w pełni naładowaną baterią,
  • wpisany w telefon numer do organizatora 512 505 419 oraz numer do zespołu ratowniczego 605 319 161
  • Folia NRC.

Wyposażenie obowiązkowe będzie weryfikowane przy odbiorze pakietów, przy wejściu do strefy startu oraz wyrywkowo na trasie biegu.

W przypadku trudnych warunków atmosferycznych (Organizator poinformuje o tym przed startem) wyposażeniem obowiązkowym będzie: 

  • wiatro-, wodoodporna kurtka,
  • wiatro-, wodoodporne rękawiczki,
  • chusta wielofunkcyjna typu „buff” lub czapka,
  • latarka typu czołówka na dłuższym dystansie.

VIII. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. W wydarzeniu prawo startu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia lub 16 rok życia za pisemnym pozwoleniem opiekunów prawnych.
2. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie internetowej wydarzenia na FB oraz na stronie internetowej organizatora.
3. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 10 kwietnia 2021 roku lub po wyczerpaniu limitu uczestników (opłaconych zawodników: 199 na Love’Las, 60 na Bardzo Love’Las, 50 na Żart Chorążego i 40 na Jaśnie Pana Nordic Dyszkę). Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc o czym Organizator będzie informował w osobnych komunikatach technicznych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom biegu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w wydarzeniu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji tego i innych wydarzeń organizowanych przez siebie.
8. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze imprezy, gdzie odbiorą numery identyfikacyjne. Lokalizacja, sposób oraz godziny pracy Biura zostaną podane w odrębnym komunikacie technicznym.
9. Podstawą odbioru pakietu z numerem identyfikacyjnym jest okazanie przez uczestnika w Biurze dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
10. Odbiór pakietu w imieniu innej osoby nie jest możliwy .
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub jego przerwania bez podania powodów.
12. Zmiana dystansu tj. przepisywanie się pomiędzy trasami możliwe jest tylko w przypadku wolnych miejsc na danej trasie i nie później niż do 10 kwietnia 2021 (z trasy dłuższej na krótszą bez zwrotu nadpłaty, z krótszej na dłuższą za dopłatą).

IX. ZWROTY PAKIETÓW
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz u nas wystartować to masz kilka możliwości.
1. Ze względu na niepewną sytuację epidemiczną i prawną oraz z uwagi na fakt, że jesteśmy gotowi do przeprowadzenia imprezy ponieważ wszystko jest już przygotowane i faktury są opłacone nie ma możliwości zwrotu wpłaconej opłaty startowej. Możesz jedynie przenieść opłatę na edycję jesienną. Rezygnacja po 1 kwietnia 2021, w czasie biegu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego.
2. Do 31 marca 2021 możesz przekazać pakiet – możesz odstąpić miejsce komuś innemu. Po prostu wskaż osobę do podmiany, która zajmie Twoje miejsce. Ta osoba musi być zarejestrowana na liście startowej. Napiszesz do nas maila na naczelny@bieglovelas.pl z danymi zarejestrowanej osoby na którą mamy przenieść Twoją opłatę startową, a my to zrobimy i usuniemy Twój wpis na liście startowej.

X. KLASYFIKACJE
W celach statystycznych i dla informacji uczestników, podczas imprezy prowadzone będą następujące klasyfikacje:
– klasyfikacja generalna mężczyzn,
– klasyfikacja generalna kobiet,
a dodatkowo:
– klasyfikacja leśników – podczas Love’Las (25 km),

XI. NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który pokona swoją trasę otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
2. Najszybsi uczestnicy I – III w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymają skromne nagrody rzeczowe.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do wyodrębnienia dodatkowych klasyfikacji. 

XII. OPŁATY
Uczestnik dokonujący rejestracji ma 7 dni na dokonanie opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty w podanym terminie zawodnik może zostać usunięty z listy zarejestrowanych (przysługuje mu prawo do ponownej rejestracji pod warunkiem niewyczerpania limitu wolnych miejsc). Uczestnicy rejestrujący się w kwietniu 2021 MUSZĄ dokonać płatności nie później niż do 10 kwietnia 2021. Po tym terminie start opłacić będzie można tylko i wyłącznie gotówką w biurze pod warunkiem niewyczerpania limitu wolnych miejsc i w kwocie jak poniżej. Zarejestrowani uczestnicy, którzy do 10 kwietnia 2021 nie dokonają płatności, zostaną usunięci z listy zarejestrowanych.
Organizator ustalił następujące wysokości opłaty rejestracyjnej:

Żart Chorążego oraz Jaśnie Pana Nordic Dyszka (10 km)
Przelewem do 10 kwietnia 2021 – 60 zł
Gotówką w biurze zawodów – 80 zł

Love’Las (25 km)
Przelewem do 10 kwietnia 2021 – 80 zł
Gotówką w biurze zawodów – 100 zł

Bardzo Love’Las (50 km)
Przelewem do 10 kwietnia 2021 – 130 zł
Gotówką w biurze zawodów – 170 zł

Uczestnicy, którzy zarejestrowali się na edycję jesienną 2020 i wypełniając późniejszą ankietę w związku z odwołaniem wydarzenia w pierwotnym terminie wskazali, aby przenieść ich opłatę na edycję wiosenną 2021 zostaną wpisani na listę startową przez Organizatora. Ich płatność oznaczona zostanie jako zrealizowana.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas wydarzenia wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części stroju sportowego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów (przede wszystkim jeśli chodzi o Nordic Walking), które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego Regulaminu. Na trasie NW będą sędziowie. Przewidujemy również możliwość monitorowania odcinków trasy NW.
3. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
4. Depozyt ubraniowy zlokalizowany będzie w bazie – w strefie start/meta.
5. Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
7. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w wydarzeniu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
9. Akceptując regulamin zawodnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na start w zawodach i odbierając pakiet startowy podpisze w Biurze własnoręcznie oświadczenie.
10. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w wydarzeniu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
12. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. O wszelkich zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej www.bieglovelas.pl
13. W sprawach nieujętych w Regulaminie ostatecznie rozstrzyga Organizator.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub do zmiany terminu imprezy ze względu na sytuacje nadzwyczajne niezależne od organizatora.
15. W związku z niepewną sytuacją epidemiologiczną w Polsce organizator zastrzega sobie możliwość dostosowania zasad wydarzenia do aktualnego stanu prawnego.
16. Kochamy nasz LAS i nie życzymy sobie, żeby ktokolwiek go zaśmiecał, zwłaszcza biegnąc w organizowanym przez nas wydarzeniu. W związku
z tym będziemy bezwzględnie dyskwalifikować uczestników, którzy mają w nosie to, że w lesie jesteśmy gośćmi i mamy po sobie zostawić ład, porządek i czystość.
DSQ za zaśmiecanie naszego lasu to:
– brak możliwości skorzystania z umywalki,
– brak posiłku regeneracyjnego,
– pozbawienie medalu,
– na liście z wynikami adnotacja „DSQ za śmiecenie na trasie” będzie napisana wielkimi czerwonymi literami.

FB