Regulamin wydarzenia 2024 LoveLas JESIENIĄ

IV. Mistrzostwa Polski Towarzystw Gimnastycznych SOKÓŁ
LoveLas, Bardzo LoveLas, Seta z LoveLasem, Dycha Van Berde oraz Jaśnie Pana Nordic Dyszka

I. ORGANIZATOR
Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie ZABIEGANI MIELEC z siedzibą w Mielcu przy ul. Racławickiej 9, NIP 8172182149 (dalej „Organizator”)
Kontakt: e-mail: naczelny@bieglovelas.pl, tel. 512 505 419
Osoba odpowiedzialna: Ryszard Kętrzyński 

II. CEL
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Promocja lasów Nadleśnictw Mielec i Tuszyma jako przyjaznych dla biegaczy i turystów.
4. Promocja lasów Puszczy Sandomierskiej
5. Promocja Województwa Podkarpackiego.
6. Promocja Powiatów Mieleckiego i Kolbuszowskiego.
7. Promocja Gminy Niwiska oraz miejscowości Przyłęk.

III. TERMIN I MIEJSCE
Biegi odbędą się w dniu 23 listopada 2024 r. na terenie Nadleśnictwa Mielec oraz Nadleśnictwa Tuszyma.
Lokalizacja Biura Zawodów i strefy start/meta:
Szkoła Podstawowa w Przyłęku koło Mielca, 36-107 Przyłęk (woj. podkarpackie)

IV. TRASY BIEGÓW
1. Długości tras:
– Seta z LoveLasem – ok. 100 km,
– Bardzo LoveLas – ok. 50 km,
– LoveLas – ok. 25 km,
– Dycha Van Berde oraz Jaśnie Pana Nordic Dyszka – ok. 10 km.
2. Starty odbędą się odpowiednio:
23:00 w piątek 22 listopada – Seta z LoveLasem 100+
07:00 – Bardzo LoveLas 50+,
09:00 – LoveLas 25+,
10:00 – Dycha Van Berde,
10:05 – Jaśnie Pana Nordic Dyszka.
3. Trasa Biegu oznaczona będzie chorągiewkami na słupkach, banerami kierunkowymi oraz w razie potrzeby dodatkowo strzałkami wydrukowanymi na kartkach formatu A4.
4. Biegi odbędą się bez względu na pogodę. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych lub burz Organizator może przesunąć godzinę startu lub zmienić przebieg trasy. 

V. LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązują limity czasu wynoszące:
– Seta z LoveLasem – 16 godz. od startu. Ważne, żeby wbiec na drugą pętlę przed startem BLL50
– Bardzo LoveLas – 8 godz. od startu,
– LoveLas – 4 godz. od startu,
– Dycha Van Berde – 2 godz. od startu,
– Jaśnie Pana Nordic Dyszka – 3 godz. od startu.
2. Zawodnicy, którzy dotrą do mety po upływie limitu nie zostaną sklasyfikowani.
3. Zejście z trasy należy bezwzględnie zgłosić sędziemu lub telefonicznie do Organizatora pod nr tel. 512 505 419.
4. Zejście z trasy jest możliwe tylko i wyłącznie na zorganizowanych punktach żywieniowych.

VI. PUNKTY Z NAPOJAMI I KONTROLNE
1. Na trasach Biegów LoveLas 25 oraz Bardzo LoveLas 50 km będą punkty z napojami i przekąskami.
2. Trasa Sety z LoveLasem to dwie pętle BLL50 i na pierwszej pętli nie ma punktów żywieniowych.
3. Na trasie mogą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Ominięcie któregokolwiek może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

NA PUNKTACH NIE BĘDZIE KUBKÓW NA NAPOJE.

VII. WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA
Każdy zawodnik w trakcie zawodów zobowiązany jest posiadać: 

  • chip do pomiaru czasu dostarczony przez Organizatora,
  • własny kubek na napoje lub bidon o pojemności nie mniejszej niż 250 ml,
  • sprawny telefon komórkowy o numerze telefonu podanym Organizatorom podczas rejestracji z w pełni naładowaną baterią,
  • wpisany w telefon numer do Organizatora 512 505 419 oraz numer do zespołu ratowniczego 605 319 161
  • Folia NRC.
  • trwale przymocowany numer startowy w widocznym miejscu,

UWAGA! Organizator nie zapewnia agrafek ani niczego innego służącego do przypięcia numeru startowego. Ograniczamy ślad węglowy i nalegamy na używanie rozwiązań wielokrotnego użytku (własne agrafki, pasy na numery).

Wyposażenie obowiązkowe może być wyrywkowo weryfikowane przy odbiorze pakietów startowych, przy wejściu do strefy startu oraz na trasie biegu.

W przypadku trudnych warunków atmosferycznych (Organizator poinformuje o tym przed startem) wyposażeniem obowiązkowym będzie: 

  • wiatro-, wodoodporna kurtka,
  • wiatro-, wodoodporne rękawiczki,
  • chusta wielofunkcyjna typu „buff” lub czapka,
  • latarka typu czołówka na dłuższym dystansie.

VIII. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. W Biegach prawo startu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia lub 16 rok życia za pisemnym pozwoleniem opiekunów prawnych.
2. Warunkiem uczestnictwa w Biegach jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie internetowej Organizatora www.bieglovelas.pl
3. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Zgłoszenia online zostaną zamknięte 13 listopada 2024 roku lub po wyczerpaniu limitu opłaconych zawodników: 10 na Seta LoveLas, 50 na Bardzo LoveLas, 200 na LoveLas, 150 na Dycha Van Berde i 100 na Jaśnie Pana Nordic Dyszkę. Po tym terminie zgłoszenia nie będą możliwe. Nie przewidujemy możliwości zapisywania się lub opłacania startu w Biurze Zawodów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu i innych wydarzeń organizowanych przez siebie.
8. W wydarzeniu obowiązuje limit 510 nadanych numerów startowych.
9. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, gdzie odbiorą numery startowe.
Lokalizacja Biura Zawodów:
Szkoła Podstawowa w Przyłęku koło Mielca, 36-107 Przyłęk (woj. podkarpackie)
Godziny pracy Biura Zawodów:
piątek 17:00 – 20:00
sobota 6:00 – 10:00
10. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
11. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy tylko i wyłącznie z odpowiednim upoważnieniem.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
13. Zmiana dystansu tj. przepisywanie się pomiędzy trasami możliwe jest tylko w przypadku wolnych miejsc na danej trasie i nie później niż do 31 października 2024 (z trasy dłuższej na krótszą bez zwrotu nadpłaty, z krótszej na dłuższą za dopłatą).

IX. ZWROTY PAKIETÓW
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz u nas wystartować to masz kilka możliwości.
1. Możesz zwrócić pakiet – napisz do nas na jagoda@bieglovelas.pl. Albo zwrócimy całość lub część kwoty i usuniemy Twój wpis z listy startowej.
– do 30 czerwca 2024 zwrócimy Ci wpisowe pomniejszone o 5 zł opłaty manipulacyjnej
– do 31 sierpnia 2024 zwrócimy Ci 50% wpłaconego wpisowego
– rezygnacja po 31 sierpnia 2024, w czasie biegu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego.
2. Do 31 października 2024 możesz przekazać pakiet – możesz odstąpić miejsce komuś innemu. Po prostu wskaż osobę do podmiany, która zajmie Twoje miejsce. Ta osoba musi być zarejestrowana na liście startowej. Napiszesz do nas maila na jagoda@bieglovelas.pl z danymi osoby na którą mamy przenieść Twoją opłatę startową, a my to zrobimy i usuniemy Twój wpis na liście startowej.

X. KLASYFIKACJE
Podczas Biegów prowadzone będą następujące klasyfikacje:
– klasyfikacja generalna kobiet,
– klasyfikacja generalna mężczyzn,
– klasyfikacje wiekowe dla dystansu LoveLas 25+ (według naszych widełek wiekowych)
– klasyfikacje soLLo na dystansach 25 i 50 km
W przypadku uzyskania dodatkowych środków finansowych możliwe, że uda nam się dodatkowo wyróżnić najszybsze osoby w określonych przez nas kategoriach wiekowych w pozostałych dystansach.

W ramach wydarzenia LoveLas JESIENIĄ 2024 rozegrane zostaną
IV. Mistrzostwa Polski Towarzystw Gimnastycznych „SOKÓŁ” w Nordic Walking. Wszelkich informacji dotyczących tej części wydarzenia udziela
Pan Jerzy Piotr Krakowski, tel. 505 729 181.

XI. NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który ukończy swój Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymają skromne nagrody rzeczowe.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do wyodrębnienia dodatkowych klasyfikacji.
4. Na dystansach LoveLas 25+ oraz Bardzo LoveLas 50+ wprowadzamy dodatkową klasyfikację soLLo polegającą na samodzielnym pokonaniu całej trasy bez żadnego wsparcia.
Zasady klasyfikacji soLLo:
a) Decyzja sędziów oraz wolontariuszy na trasie jest NIEPODWAŻALNA. W przypadku wyeliminowania lub dyskwalifikacji zawodnika przez sędziego lub wolontariusza zawodnik jest zobowiązany oddać takiej osobie znacznik soLLo.
b) Przez wyeliminowanie rozumie się niesklasyfikowanie w kategorii soLLo. Wyeliminowanie z soLLo nie powoduje wykreślenia z klasyfikacji generalnej biegu.
c) Zawodnicy klasyfikacji soLLo pokonują trasę samodzielnie bez żadnego wsparcia ze strony wolontariuszy, organizatora lub jakiejkolwiek innej osoby. Wszystko co jest niezbędne oprócz wyposażenia obowiązkowego zawodnik musi mieć ze sobą. Pokażmy na czym polega prawdziwe bieganie ultra i planowanie takiego startu.
d) NIEDOZWOLONA jest zewnętrzna pomoc materialna w postaci, np. napojów i produktów żywieniowych i innych od kibiców, innych zawodników, obsługi, sędziów i wolontariuszy.

XII. OPŁATY
Zawodnik dokonujący rejestracji ma 3 dni na dokonanie opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty w podanym terminie zawodnik zostanie usunięty z listy zarejestrowanych (przysługuje mu prawo do ponownej rejestracji pod warunkiem niewyczerpania limitu wolnych miejsc). Po 13 listopada 2024 Listy Startowe zostaną zamknięte i płatności zweryfikowane. Osoby, które nie opłacą rejestracji zostaną usunięte. Nie przewidujemy możliwości opłacania rejestracji w Biurze Zawodów.

Organizator ustalił następujące wysokości opłaty rejestracyjnej:

przez 3 dni od startu zapisów do 6.06.2024do 11 lipca
z okazji Dnia Dziecka
do 11 września jak już kupicie wszystkie zeszytydo 13 listopada zanim zamkniemy zapisy
10 km Nordic Walking70 zł80 zł110 zł130 zł
Dycha Van Berde70 zł80 zł110 zł130 zł
LoveLas 25+100 zł110 zł130 zł170 zł
Bardzo LoveLas 50+150 zł160 zł200 zł230 zł
Seta z LoveLasem 100+170 zł200 zł220 zł250 zł
*Kwota do wpłaty zależna jest od daty wykonania przelewu zgodnie z tabelą, nie od daty rejestracji.

XIII. ZAWARTOŚĆ PAKIETU STARTOWEGO
Bieg LoveLas nie jest komercyjnym wydarzeniem i w zasadzie każda złotówka, którą zawodnicy wniosą w ramach opłaty za start wraca do Was. Otrzymujecie za to:
– oznakowane i przepiękne trasy biegowe (100% leśnych ścieżek),
– rewelacyjne punkty żywieniowe, gdzie pojecie i popijecie oraz dostaniecie odpowiednią dawkę motywacji na resztę trasy,
– profesjonalny pomiar czasu,
– numer startowy,
– śliczny medal pamiątkowy
– pamiątkowy i użyteczny gadżet z logo LoveLas,
– zabezpieczenie medyczne,
– opiekę woLLontariuszy przed, w trakcie i po bieganiu,
– posiłek regeneracyjny po bieganiu,
– wspaniała atmosfera w trakcie całego wydarzenia,
– toalety i prysznice,
– strefa BOMBELKA dla dzieciaków w bazie.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas Biegów wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części stroju sportowego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów (przede wszystkim jeśli chodzi o Nordic Walking), które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego Regulaminu. Na trasie NW będą sędziowie. Przewidujemy również możliwość monitorowania odcinków trasy NW.
3. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
4. Depozyt ubraniowy zlokalizowany będzie w bazie zawodów.
5. Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
7. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
9. Akceptując regulamin zawodnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na start w zawodach i odbierając pakiet startowy podpisze w Biurze Zawodów własnoręcznie oświadczenie.
10. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
11. Zawodnik na mecie bez numeru startowego, nie będzie sklasyfikowany.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
13. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. O istotnych zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej www.bieglovelas.pl
14. W sprawach nieujętych w Regulaminie ostatecznie rozstrzyga Organizator.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub do zmiany terminu imprezy ze względu na sytuacje nadzwyczajne niezależne od Organizatora.
16. W związku z niepewną sytuacją epidemiologiczną w Polsce Organizator zastrzega sobie możliwość dostosowania zasad wydarzenia do aktualnego stanu prawnego.
17. Kochamy nasz LAS i nie życzymy sobie, żeby ktokolwiek go zaśmiecał, zwłaszcza biegnąc w organizowanym przez nas wydarzeniu. W związku z tym będziemy bezwzględnie dyskwalifikować zawodników, którzy mają w nosie ład, porządek i czystość.
DSQ za zaśmiecanie naszego lasu to:
– brak możliwości skorzystania z pryszniców,
– brak posiłku regeneracyjnego,
– pozbawienie pamiątkowego medalu,
– na liście wyników DSQ za śmiecenie będzie napisane wielkimi czerwonymi literami.
18. Lubimy gdy w naszych biegach biorą udział zawodnicy z czworonożnymi towarzyszami. Tak, można startować z pieskami.
19. Jakiekolwiek niedopuszczalne słownictwo skierowane do wolontariuszy, kłótnie z nimi będą zgłoszone do Organizatora i mogą grozić dyskwalifikacją oraz brakiem możliwości startu w innych naszych biegach. Wolontariuszy szanujemy!!!
20. Reklamacje przyjmujemy drogą elektroniczną pod adresem bardzo@zabiegani.mielec.pl oraz tradycyjną pocztą pod adresem Stowarzyszenie ZABIEGANI MIELEC, ul. Racławicka 9, 39-300 Mielec. Reklamacje rozpatrywane są do 14 dni od daty złożenia. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres, powód reklamacji, numer telefonu oraz adres e-mail. Informacja o statusie reklamacji zostanie wysłana w formie wiadomości SMS, natomiast odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany w piśmie reklamacyjnym.

FB