Regulamin


Wydarzenia 2021 Love’Las JESIENIĄ
Love’Las, Bardzo Love’Las, Dycha Van Berde
oraz Jaśnie Pana Nordic Dyszka

I. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Zabiegani Mielec oraz Pakatok Sp. z o.o.
Kontakt: e-mail: naczelny@bieglovelas.pl, tel. 512 505 419
Osoba odpowiedzialna: Ryszard Kętrzyński 

II. CEL
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Promocja mieleckich lasów jako przyjaznego dla biegaczy i turystów.
4. Promocja Województwa Podkarpackiego, Powiatu Mieleckiego, Miasta Mielec

III. TERMIN I MIEJSCE
Biegi odbędą się w dniu 20 listopada 2021 r. na terenie Nadleśnictwa Mielec.

IV. TRASY BIEGÓW
1. Długości tras:
– Bardzo Love’Las – ok. 50 km,
– Love’Las – ok. 25 km,
– Dycha Van Berde oraz Jaśnie Pana Nordic Dyszka – ok. 10 km,
2. Lokalizacja strefy „start/meta” uzależniona będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej i zostanie podana do wiadomości uczestników w osobnym komunikacie. Starty odbędą się odpowiednio:
07:00 – Bardzo Love’Las,
10:00 – Dycha Van Berde,
10:05 – Jaśnie Pana Nordic Dyszka,
10:20 – Love’Las.
3. Kierunek Biegu oznaczony będzie chorągiewkami na słupkach oraz strzałkami wydrukowanymi na kartkach formatu A4.
4. Biegi odbędą się bez względu na pogodę. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych lub burz Organizator może przesunąć godzinę startu lub zmienić przebieg trasy. 

V. LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązują limity czasu wynoszące:
– Bardzo Love’Las – 400 minut od startu,
– Love’Las – 200 minut od startu,
– Dycha Van Berde – 100 minut od startu,
– Jaśnie Pana Nordic Dyszka – 120 minut od startu.
2. Zawodnicy, którzy dotrą do mety po upływie limitu nie zostaną sklasyfikowani.
3. Zejście z trasy należy bezwzględnie zgłosić sędziemu lub telefonicznie do organizatora pod nr tel. 512 505 419.
4. Zejście z trasy jest możliwe tylko i wyłącznie na zorganizowanych punktach żywieniowych.

VI. PUNKTY Z NAPOJAMI I KONTROLNE
1. Na trasie Biegu będą punkty z napojami i przekąskami.
– Love’Las 25 – 11 km, 18 km,
– Bardzo Love’Las 50 – 11 km, 18 km, 31 km, 45 km.
2. Na trasie mogą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Ominięcie któregokolwiek będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

Na punktach nie będzie kubków na napoje.

VII. WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA
Każdy zawodnik na trasie zawodów zobowiązany jest posiadać: 

  • trwale przymocowany numer startowy w widocznym miejscu, 
  • chip do pomiaru czasu dostarczony przez organizatora,
  • własny kubek na napoje lub bidon o pojemności nie mniejszej niż 250 ml,
  • sprawny telefon komórkowy o numerze telefonu podanym organizatorom podczas rejestracji z w pełni naładowaną baterią,
  • wpisany w telefon numer do organizatora 512 505 419 oraz numer do zespołu ratowniczego 605 319 161
  • Folia NRC.

Wyposażenie obowiązkowe może być weryfikowane przy odbiorze pakietów startowych, przy wejściu do strefy startu oraz wyrywkowo na trasie biegu.

W przypadku trudnych warunków atmosferycznych (Organizator poinformuje o tym przed startem) wyposażeniem obowiązkowym będzie: 

  • wiatro-, wodoodporna kurtka,
  • wiatro-, wodoodporne rękawiczki,
  • chusta wielofunkcyjna typu „buff” lub czapka,
  • latarka typu czołówka na dłuższym dystansie.

VIII. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. W Biegach prawo startu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia lub 16 rok życia za pisemnym pozwoleniem opiekunów prawnych.
2. Warunkiem uczestnictwa w Biegach jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie internetowej wydarzenia na FB oraz na stronie internetowej organizatora.
3. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 15 listopada 2021 roku lub po wyczerpaniu limitu opłaconych zawodników: 300 na Love’Las, 100 na Bardzo Love’Las, 100 na Dycha Van Berde i 100 na Jaśnie Pana Nordic Dyszkę. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc o czym Organizator będzie informował w osobnych komunikatach technicznych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom biegu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu i innych wydarzeń organizowanych przez siebie.
8. W wydarzeniu obowiązuje limit 600 nadanych numerów startowych.
9. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, gdzie odbiorą numery startowe. Lokalizacja, sposób oraz godziny pracy Biura Zawodów zostaną podane w odrębnym komunikacie technicznym.
10. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
11. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby nie jest możliwy .
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
13. Zmiana dystansu tj. przepisywanie się pomiędzy trasami możliwe jest tylko w przypadku wolnych miejsc na danej trasie i nie później niż do 15 listopada 2021 (z trasy dłuższej na krótszą bez zwrotu nadpłaty, z krótszej na dłuższą za dopłatą).

IX. ZWROTY PAKIETÓW
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz u nas wystartować to masz kilka możliwości.
1. Możesz zwrócić pakiet – napisz do nas na jagoda@bieglovelas.pl. Albo zwrócimy całość lub część kwoty i usuniemy Twój wpis z listy startowej.
– do 31 sierpnia 2021 zwrócimy Ci wpisowe pomniejszone o 5 zł opłaty manipulacyjnej
– do 31 października 2021 zwrócimy Ci 50% wpłaconego wpisowego
– rezygnacja po 15 listopada 2021, w czasie biegu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego.
2. Do 15 listopada 2021 możesz przekazać pakiet – możesz odstąpić miejsce komuś innemu. Po prostu wskaż osobę do podmiany, która zajmie Twoje miejsce. Ta osoba musi być zarejestrowana na liście startowej. Napiszesz do nas maila na jagoda@bieglovelas.pl z danymi osoby na którą mamy przenieść Twoją opłatę startową, a my to zrobimy i usuniemy Twój wpis na liście startowej.

X. KLASYFIKACJE
Podczas Biegów prowadzone będą następujące klasyfikacje:
– klasyfikacja generalna mężczyzn,
– klasyfikacja generalna kobiet,

a dodatkowo:
– klasyfikacja leśników – podczas Love’Las (25 km),
– klasyfikacja TG “Sokół” – podczas Biegu Jaśnie Pana Nordic Dyszka.

XI. NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który ukończy swój Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymają skromne nagrody rzeczowe.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do wyodrębnienia dodatkowych klasyfikacji.

XII. OPŁATY
Zawodnik dokonujący rejestracji ma 14 dni na dokonanie opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty w podanym terminie zawodnik może zostać usunięty z listy zarejestrowanych (przysługuje mu prawo do ponownej rejestracji pod warunkiem niewyczerpania limitu wolnych miejsc). Zawodnicy rejestrujący się w listopadzie MUSZĄ dokonać płatności nie później niż do 15 listopada. Po tym terminie start opłacić będzie można tylko i wyłącznie gotówką w biurze zawodów pod warunkiem niewyczerpania limitu wolnych miejsc i w kwocie jak poniżej. Zarejestrowani zawodnicy, którzy do 15 listopada nie dokonają płatności, zostaną usunięci z listy zarejestrowanych.
Organizator ustalił następujące wysokości opłaty rejestracyjnej:

Dycha Van Berde oraz Jaśnie Pana Nordic Dyszka (10 km)
Przelewem do 15 listopada – 60 zł
Gotówką w biurze zawodów – 80 zł

Love’Las 2020 (25 km)
Przelewem do 15 listopada – 80 zł
Gotówką w biurze zawodów – 100 zł

Bardzo Love’Las 2020 (50 km)
Przelewem do 15 listopada – 130 zł
Gotówką w biurze zawodów – 170 zł

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegów wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części stroju sportowego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów (przede wszystkim jeśli chodzi o Nordic Walking), które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego Regulaminu. Na trasie NW będą sędziowie. Przewidujemy również możliwość monitorowania odcinków trasy NW.
3. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
4. Depozyt ubraniowy zlokalizowany będzie w bazie zawodów oraz w strefie start/meta. Zawodnik może skorzystać tylko z jednego wybranego przez siebie depozytu.
5. Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
7. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
9. Akceptując regulamin zawodnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na start w zawodach i odbierając pakiet startowy podpisze w Biurze Zawodów własnoręcznie oświadczenie.
10. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
11. Zawodnik na mecie bez numeru startowego, nie będzie sklasyfikowany.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
13. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. O wszelkich zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej www.bieglovelas.pl
14. W sprawach nieujętych w Regulaminie ostatecznie rozstrzyga Organizator.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub do zmiany terminu imprezy ze względu na sytuacje nadzwyczajne niezależne od organizatora.
16. W związku z niepewną sytuacją epidemiologiczną w Polsce organizator zastrzega sobie możliwość dostosowania zasad wydarzenia do aktualnego stanu prawnego.
17. Kochamy nasz LAS i nie życzymy sobie, żeby ktokolwiek go zaśmiecał, zwłaszcza biegnąc w organizowanym przez nas wydarzeniu. W związku z tym będziemy bezwzględnie dyskwalifikować zawodników, którzy mają w nosie ład, porządek i czystość.
DSQ za zaśmiecanie naszego lasu to:
– brak możliwości skorzystania z pryszniców,
– brak posiłku regeneracyjnego,
– pozbawienie medalu,
– na liście wyników DSQ za śmiecenie będzie napisane wielkimi czerwonymi literami.